top of page

VOORWAARDEN PATISSERIE ROGIER

Algemene voorwaarden

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Patisserie Rogier. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Patisserie Rogier te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

 

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Patisserie Rogier zijn vrijblijvend. Patisserie Rogier accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Patisserie Rogier behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, e-mail of het internet is de overeenkomst een feit. Patisserie Rogier behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

 

Bezorg- en administratiekosten

Patisserie Rogier bezorgt alleen in Hoofddorp en directe omgeving voor bestellingen. De klant dient voor minimaal € 25,00 te bestellen om gebruik te kunnen maken van de bezorgdienst van Patisserie Rogier. De bezorgkosten in Hoofddorp zijn vanaf € 7,50 per bestelling. Buiten Hoofddorp zijn de bezorgkosten afhankelijk van het aantal te rijden kilometers. Bezorgen en bezorgtijden zijn in overleg. Indien er een factuur verstuurd dient te worden, rekenen wij hiervoor administratiekosten.

 

Vervoer en distributie

De klant zorgt voor voldoende koelruimte op het betreffende bezorgadres. Bezorgen op een exact afgesproken, stipt aan te houden, tijdstip is niet haalbaar voor Patisserie Rogier. De klant dient daarom rekening te houden met een speling van minimaal 60 minuten, zowel voor als na het afgesproken tijdstip van levering. Bonbons en chocoladeproducten dienen op kamertemperatuur te worden bewaard. Gebak en taarten dienen in de koelkast te worden bewaard.

 

Levertijden en bezorgen

Patisserie Rogier hanteert indicatieven levertijden hoewel wij ons best doen snel te leveren. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Patisserie Rogier ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.

 

Indien de bestelling bij een bedrijf afgeleverd moet worden, dan wordt deze afgegeven bij de receptie. Daarna is Patisserie Rogier verder niet meer verantwoordelijk voor de verdere interne aflevering.

 

Patisserie Rogier levert niet op zon- en feestdagen, Koningsdag, 24 en 31 december, tenzij anders overeengekomen. In het geval van calamiteiten behouden wij ons het recht om producten niet te bezorgen. Indien de ontvanger niet thuis is worden de producten mee retour genomen. De kosten voor de bezorging en de producten zijn voor de klant.

 

De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.

 

Afbeeldingen op taarten

Afbeeldingen en foto’s dienen aangeleverd te worden in de gangbare bestandsformaten JPG, PDF of PNG van hoge resolutie. Ook bij een eigen ontwerp dient de afbeelding een minimale doorsnede van 15 centimeter te hebben. Patisserie Rogier streeft er naar de kleuren van afbeeldingen zoveel mogelijk te continueren. Door het gebruik van eetbare inkt en printbenodigdheden kan het gebeuren dat kleuren en kwaliteit van foto’s en logo’s niet 100% overeenstemmen met het origineel of de getoonde productfoto’s. Patisserie Rogier kan in dat geval niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Patisserie Rogier is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden en als gevolg daarvan op producten verwerkte afbeeldingen. Desondanks is Patisserie Rogier zich bewust van haar maatschappelijke verantwoording en wil zij haar ethiek hoog houden. Daarom worden alle ingezonden afbeeldingen door Patisserie Rogier gecontroleerd op ongeoorloofde inhoud volgens Nederlands en Europees recht. Foto’s die aanstoot geven of schadelijk kunnen zijn voor minderjarigen of persoonlijkheidsrechten en/of copyrights van derden kunnen schaden, worden geweigerd. De koper wordt terechtgewezen op het overtreden van onze voorwaarden en in de gelegenheid gesteld een andere afbeelding in te zenden of de koop te annuleren, mits verdere voorbereidingen nog niet gereed waren.

 

Betaling

De klant voldoet bij Patisserie Rogier aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling, direct bij levering, in de winkel of aan de bezorger. In het geval dat Patisserie Rogier een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting.

 

Reclames, garantie en retourgoederen

Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Patisserie Rogier de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

 

Patisserie Rogier draagt zorg voor een perfect product. Reclames m.b.t. kwaliteit en uitvoering van de goederen kunnen worden ingediend op het moment dat de klant de goederen ontvangt. Na aanvaarding van de geleverde producten vervalt het recht te reclameren en wordt de klant geacht de producten onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Vanaf ontvangst van de producten is de klant volledig aansprakelijk voor de kwaliteit, de hygiëne, de declaratie en het zorgvuldig vervoeren van de producten. Bij gebak en taarten dient een beperkte houdbaarheid in acht genomen te worden. Door Patisserie Rogier geleverd gebak en taarten mogen maximaal tot één dag na levering door de klant verkocht c.q. tot verteer aangeboden worden. Bonbons mogen maximaal tot 20 dagen na levering door de klant tot verteer aangeboden worden.

 

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Patisserie Rogier over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn betaalverplichtingen heeft voldaan.

 

Klantgegevens

Indien de klant aan Patisserie Rogier opgave doet van een adres is Patisserie Rogier gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan:

 

Patisserie Rogier

Kruisweg 642

2132 CJ Hoofddorp

 

of per email: info@patisserierogier.nl

 

Aansprakelijkheid

Patisserie Rogier is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Patisserie Rogier is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Patisserie Rogier komen. Patisserie Rogier draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Patisserie Rogier eveneens geen verantwoordelijkheid. Patisserie Rogier is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Patisserie Rogier, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Patisserie Rogier. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Patisserie Rogier uitgesloten.

 

Diversen

De klant van Patisserie Rogier dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Patisserie Rogier geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Patisserie Rogier garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Patisserie Rogier het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Patisserie Rogier gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Patisserie Rogier kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Rechten

Alle contacten en transacties met Patisserie Rogier geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Patisserie Rogier. Niets uit uitgaven of publicaties van Patisserie Rogier mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Patisserie Rogier.

 

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Patisserie Rogier en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Overmacht

In geval van overmacht heeft Patisserie Rogier het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Patisserie Rogier gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk – of per e-mail bij Patisserie Rogier te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter bij aflevering bij Patisserie Rogier te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

 

Patisserie Rogier

Kruisweg 642

2132 CJ Hoofddorp

 

of per email: info@patisserierogier.nl

 

Heeft u vragen?

Bel 023 5553226 of stuur ons een e-mail aan info@patisserierogier.nl

bottom of page